Llengua i sociolingüística

Pere Verdaguer
Escriptor

Retorn al sumari de "Qui som...La llengua


El dialecte rossellonès, també anomenat català septentrional, forma part del bloc del català oriental, és a dir, que posseeix la vocal neutra, com per exemple els parlars de Girona o Barcelona; és el que es parla a les terres annexionades per França al moment del tractat dels Pirineus i també a la part fronterera de la «província» de Girona. De fet, algunes de les isoglosses baixen més enllà d'Olot, Figueres i fins i tot Girona i l'Escala. La seva diferenciació ha estat accentuada per efectes de la separació política, en tot cas al nord de la frontera estatal, on també s'ha accentuat els darrers segles una influència occitana present tot al llarg de la història. En aquest treball no es tracta, ni és possible, de fer-ne un estudi exhaustiu, sinó d'indicar alguns dels trets dialectals i d'assenyalar les relacions socials del català i del francès.

Retorn al sumari Llengua i Sociolingüística


Lingüística


Fonètica/fonologia

En el camp de la fonètica/fonologia, el rossellonès es caracteritza per un cert nombre de fets específics. N'indicarem alguns. Primer, la inexistència de l'oposició é/è (e tancada i e oberta). Una persona del Principat serà sorpresa a Perpinyà si sent per exemple la frase «En Pere menja una pera», on els mots «Pere» i «pera» s'oposen justament al nivell de la e tancada en el mot «Pere», oberta en el mot «pera». Sentirà cada vegada una e intermitja, més oberta que la de «Pere», més tancada que la de «pera». Per entendre'ns, les dues vegades les dents són separades per un través de dit quan haurien de ser més properes per pronunciar el mot «Pere».
Un segon caràcter fonètic del rossellonès és el tancament en u de la o tònica tancada. La o es pronuncia u, en català oriental, quan és àtona. Així, per exemple, en el mot «rossellonès» les dues o són àtones i el mot es pronuncia «russellunès» tant a Perpinyà com a Barcelona. Però al Rosselló els mots «pont», «font» i «Rosselló» també és pronuncien «punt», «funt» i «Russellú». Es tracta de o tòniques tancades que es tanquen més encara per esdevenir u. Les o tòniques obertes es conserven com a o, per exemple els mots «això» i «allò» s'hi pronuncien com a Barcelona. Aquest caràcter del dialecte septentrional ha suggerit a Gerard Vassalls una grafia que pot facilitar en un primer temps la lectura (però que té el greu inconvenient de tallar gràficament el dialecte del català normatiu): ell escriu un accent greu sobre les o que es conserven com a tals, tant si això coincideix amb les normes d'accentuació de l'Institut d'Estudis Catalans com si no hi coincideix.
Una tercera particularitat del rossellonès és el fet d'evitar els mots esdrúixols, que no existeixen ni en francès ni en occità. Per tal d'aconseguir-ho es val de diversos procediments. Per exemple, del simple desplaçament de l'accent, que hom fa caure al mateix lloc que en el mot francès corresponent: «música» esdevé «musica»; «sèmola», «semula»; «física», «fisica»; «època», «epoca»; «màximum», «maximum»; «mètode», «metode»; «síl·laba», «sil·laba»...
En altres mots la francesització ha estat més completa, així, en lloc de dir «pàgina» hom diu «page», en lloc de dir «fàbrica» hom diu «fabrica» (i també, cada vegada més, «usina»); «pólvora» es diu «pudre», «tómbola» es diu «tombolà», «tórtore» es diu «torterel·la», «fórmula» es diu «formule», «brúixola» es diu «bussola»... Tota una sèrie de mots que no tenien homòlegs d'origen llatí o comú en francès han desaparegut, purament i simplement: «òliba», «màrfega», «làmina», «còrpora»... «Ànima» només es diu sota la forma diminutiva «animeta» (Esteve Caseponce).
El desplaçament d'accent també afecta mots plans quan hi ha una diferència amb l'accentuació francesa. És el cas dels nombrosos mots acabats en «ile» o «ique» en francès, que porten l'accent tònic sobre la i. Per exemple, «fàcil» ha esdevingut «facil·le» (en francès «facile»); «difícil» ha esdevingut «dificil·le»; «útil», «util·le»; «dèbil», «debil·le»; «simpàtic», «simpatique»; «còmic», «comique»; «antisèptic», «antiseptique»; «sintètic», «sintetique»; «dramàtic», «dramatique»; «hipotètic», «hipotetique»; «científic», «cientifique»... La imitació del francès ha transformat «àrab» en «arabe», «àcid» en «acide», «herbívor» en «herbivore», «inèdit» en «inedit», «estómac» en «estomac».
Les terminacions ia, on les vocals pertanyen a dues síl·labes diferents, es redueixen a i en els mots rossellonesos. Per exemple, «història» esdevé «histori», «ràbia», «rabi»; «bèstia», «besti», etc. Hom podria interpretar-ho com una forma d'evitar les paraules esdrúixoles ja que els mots «història», «ràbia» i «bèstia» són esdrúixols en català normatiu mentre que esdevenen plans en rossellonès sota la forma «histori», «rabi», «besti». Aquest tret també es troba a les Illes.

Retorn al sumari Lingüística


Morfologia

A nivell de la morfologia cal assenyalar diverses coses. Ens limitarem, també, a uns pocs exemples.
En els verbs és coneguda la desinència i en lloc de o a la primera persona del present de l'indicatiu de molts verbs. Per exemple, el rossellonès diu «canti» quan el barceloní diu «canto». I la tendència afecta fins i tot formes com «dic» i «crec», que esdevenen «diui» i «creui». Cal buscar l'explicació a l'època en què les desinències del llatí s'havien perdut i els verbs de la primera persona de l'indicatiu present no tenien vocal. Quan acabaven amb un grup de consonants de difícil pronunciació, com per exemple «parl» o «contempl», hom va afegir una vocal de sosteniment, que era e i que es va tancar en i en rosellonès i en occità, per raons de fonètica sintàctica. Els diferents dialectes catalans han conservat rastres d'aquesta història, ja que hom troba, per exemple, en el verb «cantar», les formes «cant» (Mallorca), «cante» (València) o «canti» (Rosselló), al costat del «canto» del Principat. Aquesta i de la primera persona del present d'indicatiu es retroba a l'imperfet: «cantavi» o «perdiï» en lloc de «cantava» o «perdia»; i al condicional: «cantariï» en lloc de «cantaria».
També podem assenyalar la particularitat rossellonesa de regularitzar la terminació de la segona persona del present en es. Per exemple, quan al Principat hom diu «dorms», «perds», «sents», al Rosselló hom diu «dormes», «perdes», «sentes». Hom imita així la segona persona dels verbs de primera conjugació: «parles», «cantes»... Hi ha una tendència a assimilar les primeres persones del plural a les terceres en certs temps verbals, i així en lloc de dir «menjàvem» o «poguéssim» hom diu «menjaven» i «poguessin».
Certs verbs tenen una conjugació anòmala, per exemple «ser» que fa, al present d'indicatiu: «sun», «ets», «és», «sem», «seu», «sun». Els temps compostos utilitzen sovint un auxiliar mixt ser/haver el paradigma del qual és ben original: «sun menjat», «sem menjat», «seu menjat», «ha menjat» (només les terceres persones conserven el verb haver). En fi, podem assenyalar l'existència d'un cert nombre d'infinitius plans: «cúller» en lloc de «collir», «cúser» en lloc de «cosir», «búller» en lloc de «bullir», «fúger» en lloc de «fugir», «sàller» en lloc de «sortir», «retrúnyer» en lloc de «retrunyir» i fins i tot «fícar» en lloc de «ficar».
Un cas interessant és el dels adjectius de dues terminacions, que en rossellonès s'han generalitzat molt més que en el català del Principat. Hom sap que en llatí hi havia dues classes d'adjectius. La primera tenia tres formes: «bonus», «bona», «bonum», corresponents al masculí, al femení i al neutre; la segona, del tipus «prudens», tenia la mateixa forma en masculí i en femení. La primera classe ha originat els adjectius de dues terminacions, una pel masculí i una altra pel femení: «bo/bona» (en francès «bon/bonne»). La segona classe, en una primera etapa, va donar adjectius d'una terminació: «prudent».
Ara bé, la tendència va ser de crear una forma femenina per als adjectius de la segona classe, tendència que va guanyar ja al segle xvi en francès mentre trobava grans resistències en el domini del català. En francès hom ha fabricat un femení «grande» al costat del masculí«grand» i un femení «forte» al costat del masculí «fort». Però encara resten fòssils de l'estat anterior de la llengua: hom diu encara la «grand-rue», la «grand-mère» com Marot parlava de «ta grand bonté»; hom coneix també els noms de vila com Rochefort (en lloc de Rocheforte). El català, per la seva banda, ha fabricat el femení «forta» de «fort» però no pas el femení «granda» de «gran». D'una manera general la tendència a fer adjectius de dues terminacions ha estat encallada; encara avui es manifesta a vegades en mots com «intel·ligent» al qual hom té tendència no normativa a fer un femení «intel·ligenta».
Al Rosselló, per influència occitana i sobretot francesa, la tendència a fer adjectius de dues terminacions ha reeixit. L'hem estudiat històricament i podem dir que ha estat fortament afavorida per l'annexió del país per França. Si hom observa, en efecte, que fins al segle xvii el rossellonès es comporta com el català del Principat (Fouché dóna exemples del segle xii al segle xv, i trobem el mateix en els escrits d'Honorat Ciuró del segle xvii), a partir d'aquesta data la tendència es precisa. Al segle xviii, en què la francesització comença a donar fruit com mostra Josep Sebastià Pons estudiant la «Regla de vida» de Simó Salamó i les traduccions de Racine fetes per Miquel Ribes, algunes categories de mots d'una terminació (els acabats en ant i ent) ja comencen a tenir dues terminacions, com per exemple «sangrent/sangrenta», «impacient/impacienta».
A nivell dels pronoms personals febles podem assenyalar una reducció dràstica de les formes utilitzades. Sabem que en català normatiu existeixen per la primera persona les formes em, m', 'm i me, segons que el mot és proclític davant de consonant o de vocal, enclític després de vocal o de consonant. Al Rosselló hom empra essencialment la forma me i m'. Una altra particularitat és que, a l'imperatiu, el pronom enclític s'accentua: hom diu «porta-mé el llibre» (en aquest cas la esdevé le; «l'aigua, beu-te-lé!» (l'accentuació del pronom enclític també s'observa a Mallorca). No deixem els pronoms sense mencionar les formes contractades no'n i vo'n, per nos-en i vos-en, i la substitució de «mi» per «jo» en el grup «a mi», que ací es diu «a ne jo».
Al país s'ha conservat l'adjectiu-pronom possessiu «llur», que fins i tot s'hi declina i admet l'article: «La llur casa és la del cap del carrer», «Sé pas les llures idees sobre això». Possiblement com a castellanismes observem les formes dels demostratius «aquestos», «aquellos» (en lloc de «aquests», «aquells») així com la forma «unos» (que coexisteix amb «uns»).

Retorn al sumari Lingüística


Sintaxi

La influència francesa s'observa a la proclisi i a l'enclisi del pronom personal. Quan, en efecte, és norma en català que els pronoms siguin enclítics a l'infinitiu, al gerundi i a l'imperatiu, en rossellonès, com en francès, només s'observa l'enclisi en el darrer cas. Hom diu: «calla-té», però «vol me cantar una cançó» (en lloc de «vol cantar-me una cançó»). En aquest cas també la francesització es fa notar al segle xviii; fins a aquell moment no hi havia diferència en aquest punt entre el rossellonès i el català sud-pirinenc. Per exemple, el modest Honorat Ciuró, al segle xvii, escrivia encara: «Dient ho a la ventura», «per posar-la», «Feu-ho». En canvi, al segle següent, Miquel Ribes ja empra més formes proclítiques que enclítiques, per exemple «me conformar», «com vos pot contentar», «em preparar»...
Una altra particularitat de la sintaxi rossellonesa és la formació de la negació. Una frase com: «no menjo» esdevé «mengi pas», amb substitució de l'adverbi «no» situat davant del verb per l'adverbi «pas» situat darrera. D'aquest fet esdevé difícil d'introduir el matís que hi ha entre «no menjo» i «no menjo pas». Per altra banda, hi ha hagut una tendència a unir el mot «pas» amb «res» en un tot, «parrès»: «Què dius? Pas res!».
Donem ara un exemple de superlatiu relatiu de superioritat: «La nina més bonica»; al Rosselló l'expressió esdevé: «La nina la més bonica», amb repetició de «la» davant de l'adverbi «més». Evidentment el rossellonès imita en aquest cas el model francès: «La filla la plus jolie».
El català antic hesitava entre la construcció «vaig a dormir» i «vaig dormir». A l'època moderna existeix una diferència de sentit entre l'una i l'altra. La primera pot indicar un futur proper o conservar un sentit fort del verb anar. En aquests casos després d'un verb de moviment i davant d'un infinitiu la preposició a és obligatòria. La segona construcció amb el verb anar s'ha especialitzat en el sentit d'un pretèrit perfet dit perifràstic, i el verb anar hi ha pres el valor d'un simple auxiliar i fins i tot formes diferents («vàrem» i «vàreu» en lloc de «anem» i «aneu»). Al Rosselló, potser per influència del francès, la construcció «vaig dormir» ha conservat els sentits de la primera (que té l'equivalent francès «je vais dormir»). Això ha provocat tot un desgavell de l'ús dels temps verbals. Per una banda ha desaparegut l'oposició pretèrit perfet/pretèrit indefinit, l'oposició «vaig dormir» / «he dormit», on la primera forma expressa que hom considera el fet de dormir en un passat sense lligam amb el present: «ahir vaig dormir», «aquest matí he dormit». Aleshores hom sent frases com «ahir he dormit» (o «ahir sun dormit») que xoquen. I, per altra banda, «vaig dormir» significa «vaig a dormir», de manera que tot el sistema verbal se'n troba afectat.

Retorn al sumari Lingüística


xic

A nivell de lèxic les particularitats del rossellonès són nombrosíssimes. Hom observa alguns castellanismes, a vegades en mots gramaticals i tot. En el vocabulari tenim per exemple «enterro» en lloc d'«enterrament» o «guapo» en lloc de «bonic», amb la particularitat que aquest adjectiu s'aplica a les coses tant com a les persones; per exemple hom diu «és guapa, la teva votura!» («és bonic el teu cotxe!»). Com a mot gramatical citem «hasta», tan corrent a tot el domini català, que té el sentit de «fins», «fins i tot», «àdhuc»: «arribaré hasta el mas» (per «arribaré fins al mas»); «hasta els mainatges poden venir» («fins i tot els mainatges poden venir»).
Evidentment, a l'època moderna el perill dels gal·licismes és més gran. S'introdueixen de manera més o menys discreta. El català disposa per exemple de dos verbs: «reflectir» i «reflexionar» per traduir el verb francès «réfléchir»; «el mirall reflecteix la llum» i «una persona reflexiona»; però en francès «le miroir réfléchit la lumière» i «une personne réfléchit». Aleshores en rossellonès reflexionar és postergat a favor de l'ús exclusiu de reflectir, fins i tot per autors com J.S. Pons, que escriu al Llibre de les set sivelles, p. 84: «(El boletaire) reflecteix encara per decidir de les vessants que haurà de seguir...».
Un altre cas curiós de confusió és el de «via»/«veu», que vénen del llatí «via»/«vox» però que han donat en francès mots homònims si bé no homògrafs: «voie»/«voix». Aquesta homonímia ha fet que els rossellonesos confonguessin els mots «via»/«veu» a benefici del segon. Aleshores hom sent dir coses tan curioses com «la veu del camí de ferro» per «la via del camí de ferro».
Evidentment hi ha molts casos de francesització de mots catalans (o de catalanització de mots francesos) i fins i tot de substitució. Per exemple «fer el mercat» és anar a comprar, els pastissos són a tot arreu «els gatós», vuitanta és generalment «quatre-vints», afaitar es diu sempre «rasar», les xinel·les són sempre les «pantufles». Ja hem vist què passava amb l'accent tònic. I el mal afecta cada vegada més el lèxic gramatical, de manera que hom diu «n'importa qui» per «qualsevol», «quand memes» per «tanmateix», «depí» per «d'ençà de», «tampis» per «tant se val, no hi fa res» («no podem anar al cinema? Tampis», és a dir «tant se val»; «tampis per a ell» és a dir «pitjor per ell», etc.), «presque» per «gairebé», «pisque» per «ja que, de moment que», «en efet» per «en efecte», «d'abord» per «primerament» («les matemàtiques noves són difícils; d'abord, els professors s'han de reciclar», és a dir: «per començar els professors s'han de reciclar»). Un «tansipo» amaga el francès un «tant soit peu»; «apuprès» és l'expressió francesa «à peu près», que vol dir «aproximadament». Hi ha casos on el mot francès s'amaga sota un mot català ja existent però amb un altre sentit. Per exemple, en català tenim un «talment» ben normatiu i en francès el mot «tellement» que no vol pas dir el mateix. Aleshores en rossellonès tindrem un «talament» amb el sentit del francès «tellement»: «Aquest gat és talament gros que pot pas passar pel forat gatoner» on «talament» vol dir «tan». El mateix passa amb el francès «pourtant» i el català «per tant», que no volen pas dir el mateix: «pourtant» vol dir «tanmateix» mentre «per tant» vol dir «per consegüent». El rossellonès té un «purtant» que vol dir el mateix que el francès «pourtant»: «és l'estiu, i purtant fa fred».
Per altra banda, el rossellonès ha integrat un nombre gens negligible d'occitanismes. Esmentem «belleu» per «potser», «espertinar» per «berenar», un cert nombre de mots trets del nominatiu llatí, com «pastre» per «pastor», mots en -aire: hom prefereix «pescaire» a «pescador», «caçaire» a «caçador», «farsaire» a «farsant», «festejaire» a «festeja-dor», etc.
Afegirem finalment un cert nombre de mots antics que s'han conservat al Rosselló, com per exemple «pus» («en resta pas pus» per «ja no en queda» o «ja no en queda cap més»). Aquest «pus» ve del llatí «plus» i era corrent dins la llengua antiga. El mot «atudar» per «apagar», que ve de «tudar» amb una a- protètica i del llatí «tutare» que significava protegir (com ho recorda el mot «tutor»): «protegir el foc guardant la brasa sota la cendra per a l'endemà al matí» es va dir doncs «tudar el foc» (i en francès «tuer»). D'aquí ve el sentit d'apagar, observable per exemple a la traducció catalana de la Divina Comèdia i a la versió catalana de la Inchiesta del Sant Graal, que diu «veram le flame tudade». De la mateixa manera «allumar», amb el sentit d'«encendre» no és tan evidentment un gal·licisme com ho podria semblar. També podríem parlar d'«envisar-se» en lloc d'«adonar-se», de «xo» en lloc de «a casa de» («xo la Maria» per «a casa de la Maria»), de les formes verbals «ten» i «vén» en lloc de «té» i «ve», etc.

Retorn al sumari Lingüística
Retorn al sumari Llengua i SociolingüísticaSociolingüística


És tanmateix indiscutible que el procés d'hibridació dialectal del rossellonès a causa del francès s'accelera per causes òbvies aquest darrer segle. Si la francesització va ser lenta a nivell de llengua parlada, ja que poca era la gent que anava a l'escola fins al segle xix, a partir d'aquest moment les coses van canviar. A final del xviii la Revolució Francesa va provocar un moviment d'adhesió de la classe política rossellonesa, que veia la possibilitat de recuperar els drets i una certa autonomia que la monarquia havia suprimit.
L'adhesió política va continuar al segle xix amb tots els moviments sindicals de signe progressista, i amb la radicalització contra l'església. Al mateix temps, l'economia del país, fins aleshores autàrquica, va esdevenir una economia de mercat: el conreu de la vinya es va desenvolupar de tal manera que la producció de vi va multiplicar-se per deu al curs del segle xix. Després l'economia de mercat es va reforçar encara amb el desenvolupament de l'arboricultura fruitera i de la producció de verdures. El mercat, naturalment, era a París, cosa que induïa a practicar el francès. Cap al 1885 les lleis de Jules Ferry van establir l'escola primària obligatòria en francès. El procés d'escolarització s'ha accentuat durant el segle present i d'ençà d'uns vint-i-cinc anys encara més. Els seus efectes han estat multiplicats per l'aparició de la televisió.
El resultat de tot això ha estat que actualment tothom sap el francès, tothom sap llegir en francès, i que el nombre de nens i nenes de menys de deu anys que tenen per llengua materna el català en un conjunt de població de tres-cents mil habitants segur que no arriba a deu. (A despit de la creació de les Bressoles, escoles maternes en català.) El giravolt més greu ha estat posterior a la segona guerra mundial, moment en què els pares van començar a parlar sistemàticament en francès als fills. Hi ha, doncs, una situació diglòssica molt greu, la més greu de tots els Països Catalans. L'enquesta més reveladora de la situació actual sembla la que va ser feta per dos metges, un treballant a Vinçà i als pobles de la comarca, és a dir en una zona rural, i l'altre treballant a Perpinyà.

Després del Tractat dels Pirineus (1659) i l'annexió del país per França, a despit de les promeses contràries, el rei va aplicar una política rigorosa d'assimilació, en particular lingüística. Per exemple desplaçà els monjos dels convents, obligant-los a sojorns llargs en terres de llengua francesa i substituint-los per preveres de França endins; el pes de l'autoritat eclesiàstica era en efecte important en un temps en què la pràctica religiosa era general i l'impacte social de l'escola poc més que nul. Aquest aspecte ha estat molt ben estudiat per mossèn Sanabre (Resistència del Rosselló a incorporar-se a França). L'exponent més evident d'aquesta acció és l'edicte del 1700 i l'obligació de redactar totes les actes públiques en francès. La introducció de la llengua estrangera mitjançant la pressió de l'església es comença a notar en llibres com Regla de Vida, de Simó Salamó i Melcior Gelabert (1755), escrit en català però on Josep Sebastià Pons remarca la influència del classicisme francès i l'absència de l'anterior retòrica florida peninsular. Al final del segle xviii l'escola neoclàssica que es forma entorn de Miquel Ribes, prior de Cuixà, i Guillem Agell, mestre d'escola a Tuïr, es dedica a traduir Racine, Corneille i Voltaire.

La Revolució francesa provocarà una adhesió política del poble nord-català a les idees de llibertat parisenques, en particular, com ho demostren els Cahiers de doléances, perquè hom espera, un poc ingènuament, que això provocarà un retorn de les franquícies i privilegis del temps de la corona catalano-aragonesa. Durant el segle següent els moviments socials i les idees polítiques operen en el mateix sentit (vegeu el prestigi d'un Francesc Aragó), però a més a més es produeix un canvi econòmic radical, que transforma la Catalunya del Nord, la qual vivia fins aleshores en autarquia, en un proveïdor de vi, d'hortalisses i de fruits de la capital parisenca, gràcies sobretot a la construcció del ferrocarril que arriba a Perpinyà el 1858. Per exemple el Rosselló produïa 300.000 hl de vi el 1800 i en produeix 3.000.000 el 1900. El 1856 hi ha 451 ha d'hortalisses, 3.000 ha el 1924, 7.120 el 1937. Es caven 400 km de canals, es regularitza la Tet amb el pantà de les Bulloses.

Al final del segleXIX el francès ha esdevingut una llengua de relació i de l'administració, però la massa de la població en té una coneixença molt imperfecta. Bona prova d'això és el fet que l'inspector J. Mattes redacta encara un llibre d'ensenyament Leçons pratiques de grammaire dans lesquelles l'orthographe d'usage est enseignée au moyen de la langue catalane (1866). La presentació diu: «En un departament veí d'Espanya que formava tot sol una de les províncies franceses, unida definitivament a França d'ençà del 1659, solament la llengua catalana ha persistit malgrat els útils esforços d'homes generosos i instruïts que han procurat de propagar la llengua de la mare pàtria».

Qualitativament, com ho mostren els llibres d'Albert Saisset, el famós Un Tal, i com es pot comprovar amb les obres escasses que produeix tot el segle, el català local s'ha farcit de gal·licismes i d'occitanismes, però una gran majoria de la gent el conserva com a llengua usual. El nou atac vindrà de la banda de l'escola. Entre el 1881 i el 1886 se succeeixen les Lleis de Jules Ferry que estableixen l'escola primària obligatòria, i, evidentment, en francès. Aquestes lleis no restaran teòriques sinó que s'aplicaran molt generalment. Els mestres tindran la missió, durant gairebé tres quarts de segle, de lliurar-se a una persecució sistemàtica del català. Encara a mitjan segle xx funcionava el sistema de la plaqueta. Quan el mestre, al matí, sorprenia un alumne que parlava català amb un company, a classe o al pati, li remetia una plaqueta. A partir d'aleshores era l'alumne qui s'espavilava per descobrir un condeixeble que incorria en el mateix pecat per tal de passar-li el senyal. L'alumne detentor de l'objecte al final del dia quedava castigat. I hom assimilava descaradament la pràctica del català i la brutícia de la gent: no fa gaire hom podia llegir a la paret de l'escola d'Aiguatèbia, a les Garrotxes del Conflent, la consigna: «Soyez propres, parlez français».
Aquesta persecució era acceptada per les famílies com un joc dur però necessari; formava part d'allò que els castellans diuen «la letra, con sangre entra». Perquè amb la transformació de l'agricultura al segle xix una quantitat de persones ja no trobaven feina al país, i per exemple l'historiador Marcel Durliat ha mostrat com els rossellonesos emigraven a Amèrica, però sobretot a les colònies, perquè França havia esdevingut al segle xix una gran potència colonial. L'administració requeria personal, i al Magrib, en particular a Algèria, s'iniciava fins i tot un procés de substitució de població: els immigrats sumaven milions i els primers ja hi havien arrelat. D'aquí ve el trauma del 1962 quan, després d'una guerra d'alliberació molt dura, hom va haver de renunciar a la idea d'una Algèria francesa, és a dir formant part del territori nacional. A vegades hom ha acusat els pares de família nord-catalans d'haver acceptat la persecució de la llengua catalana i fins d'haver-hi participat; cal entendre que aquests pares es preocupaven primer de tot de donar als fills un mitjà per guanyar-se la vida. I com que la coneixença del francès era la base dels concursos de reclutament dels mestres i petits funcionaris que preveien d'emigrar cap a París o a les zones deficitàries del nord, o a les colònies, i com que la pràctica habitual de la llengua catalana representava un obstacle a la pràctica habitual de la llengua francesa, les famílies feien el sacrifici d'una llengua «inútil» per tal d'adquirir-ne una d'«útil».

El 1967, segons les estadístiques oficials, només tres altres departaments francesos són encara més desfavorits en matèria de treball que els Pirineus Orientals. D'una classe d'un liceu tècnic de Perpinyà del mateix any, entre 39 alumnes només un troba treball, la meitat entren a l'exèrcit. L'alcalde de Ceret, quan l'entrevistàvem per la Gran Enciclopèdia Catalana, ens confiava que de tota la darrera quinta de la vila molt pocs joves s'havien pogut quedar a treballar al país. Segons el geògraf Joan Becat, del 1968 al 1975, el 12% de la població rossellonesa va emigrar mentre arribava de França endins l'equivalent del 18% de la població global. Marxava sobretot jovent i arribava sobretot gent d'edat, ja jubilada.
El sector de l'economia més fort és tradicionalment l'agrícola. Pensem que l'èxode rural observable a tot arreu del món modern ha tingut aquí una incidència especial. Del 1954 al 1982 la part de població activa ocupada per l'agricultura passa del 40% al 14,7%. L'emigració de la gent de les valls altes cap a la plana i Perpinyà significa lingüísticament la pèrdua d'un sector important de població que conserva fidelment la llengua catalana.
Per tot això, a mitjan segle xx i entorn de la segona guerra mundial, la totalitat de les famílies que havien conservat el català es passen al francès. Hom sap que les guerres són potents dinamitzadors de l'esperit nacional, i amb una Catalunya peninsular aixafada pel franquisme l'esperit nacional no pot ser aquí més que francès. Hom fa una creu que molts, com Josep Sebastià Pons, creuen definitiva, sobre la catalanitat. Pensem que al Principat un Salvador Espriu escriu aleshores també una «Primera història d'Esther», que concep com a monument funerari de la llengua. Fins i tot molts refugiats de la guerra civil imiten la població indígena. A partir d'aquell moment, doncs, el català cessa de ser llengua materna per als joves nord-catalans.

El 1951, que correspon més o menys al punt més baix del català (fins i tot, com ho mostra un treball de Dolors Serra, la publicació de llibres en la nostra llengua passa aleshores per un mínim absolut), l'Assemblea Nacional vota curiosament la Llei Deixonne, que marca el final de la persecució legal i fins i tot permet l'ensenyament de les llengües dites regionals, és a dir el basc, el bretó, el català i l'occità. A raó d'una hora setmanal i amb caràcter facultatiu, però a tots els nivells, almenys en principi. De fet els decrets d'aplicació no surten, esforços aïllats permeten la creació d'uns cursos al Liceu Aragó de Perpinyà i a la Universitat de Montpeller. Pel que fa a l'ensenyament primari caldrà esperar pràcticament un quart de segle perquè la Llei Deixonne tingui unes aplicacions serioses.
La Llei Deixonne, que corresponia a una iniciativa del Partit Comunista Francès per ajudar els catalans sud-pirinencs aixafats pel franquisme, era tanmateix també el resultat d'un llarg treball de presa de consciència, en particular de l'esquerra. D'ençà de la Revolució francesa, en efecte, es considerava que la defensa dels «patuesos» formava part de l'esperit tradicionalista de l'oposició a la constitució d'un estat unitari laic i republicà, i del desig de mantenir privilegis nobiliaris sobre una població embrutida per la desconeixença de la llengua dels filòsofs i de la raó. L'esquerra acabava adonant-se que l'alienació dels pobles passava sovint (per exemple amb els indis d'Amèrica) per l'anorreament de les seves llengües pròpies. Jean Jaurès havia preconitzat el 1911 a la Revue de l'école primaire l'ensenyament del basc i del bretó, i a La Dépêche de Tolosa l'ensenyament de l'occità, que per les classes desfavorides treballadores podia substituir útilment el llatí. Aquest moviment, després de la segona guerra mundial, donà naixença a l'Institut d'Estudis Occitans, que per la seva ideologia s'oposava al tradicionalista Felibritge. Es creava el Moviment Laic de les Cultures Regionals a nivell hexagonal. I també a nivell hexagonal l'entitat que havia de prendre el nom de Defensa i Promoció de les Llengües de França. A la Catalunya del Nord gent com Jordi Pere Cerdà llençaven una crida per salvar la llengua catalana, i hi responien gent com Pau Roure i, de fet, persones de totes les tendències que creaven el 1960 el Grup Rossellonès d'Estudis Catalans (GREC). La nova entitat s'afegeix a les seves germanes basques, bretones i occitanes en el si de Defensa i Promoció de les Llengües de França, provoca l'aplicació de la Llei Deixonne en diversos establiments secundaris (Prada, Illa, Ceret...), organitza conferències i espectacles (de teatre, de nova cançó...) i publica una revista: Sant Joan i Barres.

La crisi de civilització del maig de 1968 va donar embranzida a la presa de consciència regional. Recordem que l'any següent hi va haver el referèndum sobre la regionalització. El sector més conservador del GREC es va separar per fundar l'IREC, i la vella entitat va emprendre el gran afer de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. El jovent catalanista creava les seves pròpies estructures, més polititzades, seguia les petjades dels occitans més dinàmics (COEA) i fins i tot creava un partit polític que presentava candidats a les eleccions legislatives. Les entitats catalanistes es multiplicaven, es diversificaven i començava a fer-se sentir la necessitat d'organismes unitaris. El primer realment sòlid, una federació d'entitats, remunta al 1978: la Federació per a la defensa de la llengua i la cultura catalanes.

Durant la dècada del setanta dos corrents successius van fer avançar la presa de consciència de la població: els espectacles i l'escola. Va sorgir en efecte un estol de cantants de la Nova cançó, després dels inicis representats per Jordi Pere Cerdà i Jordi Barre, gent que actuava amb freqüència i a tots els pobles. Al grup de Fonfreda, animat per Renat Botet i Pere Guiset, es van afegir altres companyies de teatre, com la de Sant Andreu amb Francesc Manent i la de Força-ral amb Josep Tolzà. Nova cançó i teatre permetien d'arribar a un públic que no havia après de llegir en català. A partir del 1975 el català va fer una entrada remarcable a l'escola primària i posteriorment no ha fet més que guanyar posicions en tots els centres d'ensenyament, com veurem més endavant. Per altra banda, i això és un fet nou, tota la classe política s'ha adonat de l'interès de la llengua catalana a partir de la mort de Franco i del restabliment de la Generalitat de Catalunya, el pes econòmic de la qual és reconegut per tothom.
L'associació de les regions Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus amb el Principat és un projecte en vies de realització en el marc de l'Europa del Mercat Únic. Simptomàticament el 1991 unes ajudes serioses del Consell Regional s'afegeixen a les del Consell General ja atribuïdes d'ençà d'uns anys per tal de realitzar la UCE de Prada en bones condicions.

El 1986 Perpinyà va poder organitzar dignament l'àrea de «Mitjans de comunicació i noves tecnologies» del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, amb el suport d'una seixantena d'entitats culturals i de les institucions.
Trenta anys després dels primers esforços del GREC el camí recorregut és enorme, extremament encoratjador, i les perspectives són més favorables que mai, però resta encara molt a fer contra les tendències centralistes de l'Estat francès per una plena reconeixença de la llengua i la cultura catalanes. Encara, en efecte, no hem obtingut una presència notable de la llengua als mitjans de comunicació i el seu ensenyament amb caràcter obligatori als diferents nivells.
A la premsa diària hi ha hagut alguns progressos. Julià Gual feia, abans del 1960 alguns articles en català a La Dépêche de Tolosa, que tenia molt poca difusió a la Catalunya del Nord. Després de la creació del GREC van sortir substancioses cròniques a «Midi Libre», diari més escampat. Però el gran progrés va consistir, a partir del 1972, en la creació d'una finestra a L'Indépendant, el qual té un índex de penetració del tot excepcional. Al curs dels vint anys darrers molts són els que han après de llegir el català, i a vegades d'escriure'l, gràcies a L'Indépendant. Diverses revistes han tingut una acció notable: Sant Joan i Barres, amb els seus almanacs anuals, de gran difusió, i els seus llibres, col·lectius o no, les seves peces de teatre; Terra Nostra, nada d'una voluntat pedagògica i que ha realitzat un esforç ingent per aportar un material complet sobre el país als ensenyants i als curiosos; revistes com La Falç i La Nova Falç, polítiques, han aguantat un cert nombre d'anys, així com Terres catalanes, de Ramon Boix. Diverses altres revistes bilingües han tingut una difusió més limitada com Cahiers des Amis du Viel Ille, Clam (butlletí del Grup Pirinenc Rossellonès), Conflent, D'Ille et d'ailleurs, Entre Aspre i Rosselló, Font de Segre, La Massana, Le travailleur catalan...

A la primavera del 1987 El Punt Diari de Girona, amb l'ajuda del jovent nord-català, va començar a editar un setmanari, El Punt Diari Catalunya-Nord (el 1991 simplement El Punt), que al cap de l'any assoleix una difusió de 2.000 i actualment passa de 4.000, és a dir unes xifres molt superiors al que hom esperava de bon primer, i que demostren que la situació sociolingüística no és tan dolenta com se suposava. Un altre punt positiu: El Punt ha permès la formació d'un equip de periodistes en català capaç, a més, de cobrir les corresponsalies de la premsa sud-pirinenca.
Els cantants han editat, a compte d'autor o ajudats per entitats com «Terra Nostra» o el GREC, un nombre no negligible de discs, de cassettes i ara de discs compactes. Els cursos de llengua i el treball autodidacte han format un cert nombre d'escriptors, que editen a compte d'autor, gràcies a entitats com «Terra Nostra», el GREC, el CDACC, o que són normalment publicats per editorials sud-pirinenques, o d'ençà uns anys per una editorial creada aquí, «El trabucaire». Hom s'ha pogut felicitar de l'aparició de narradors, la qual cosa és completament nova aquí, com Jordi Carbonell, Joan Tocabens, Renada Laura Portet, Josiana Duhalde, Desitjat Cassó i bastants altres que publiquen a l'«Almanac català del Rosselló» o a les revistes.

En matèria de ràdio, tenim una breu emissió en català de l'antiga ORTF d'ençà del 1969, però el gran pas endavant l'ha constituït, el 1981, la creació de Ràdio Arrels en el marc de les ràdios lliures autoritzades quan el Partit Socialista va conquerir el poder. Emet les 24 hores del dia i resta el nostre punt fort. Diverses altres ràdios lliures han realitzat emissions en la nostra llengua, però en general han estat efímeres. «Radio France Roussillon», en canvi, en el marc de les ràdios dites de país, ha ampliat progressivament aquests darrers anys la seva programació en català. La televisió ens ha decebut. La primera emissió va tenir lloc l'agost del 1981: dos minuts sobre l'UCE de Prada, amb subtítols en francès. A despit dels esforços de les entitats, i en particular de la Federació per a la defensa de la llengua i la cultura catalanes, només es va obtenir una emissió setmanal de cinc minuts durant un temps i, això sí, un magazine de 20 minuts cada tres setmanes que alterna, les altres setmanes, amb magazines occitans. S'ha programat a més a més el «Digui, digui». Amb la dinàmica de la creació d'una euroregió Barcelona-Montpeller-Perpinyà, FR3 realitza també algun magazine en diverses llengües entre les quals la catalana. Una publicació del GREC en motiu del «Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana» donava, pel 1985, un total de 9 h 15 mn, temps al qual calia afegir 5 h 20 mn de redifusions i 3 h 45 mn corresponents al «Digui, digui».
En canvi, es reben perfectament les cadenes sud-pirinenques a Perpinyà i a la plana del Rosselló per una banda, a Cerdanya per l'altra. A Perpinyà és gràcies als repetidors instal·lats al Pic de les Salines, per damunt de Ceret. Malauradament els Aspres, els contraforts del Canigó, projecten una zona d'ombra que va des de Millars fins al Conflent, i si alguns municipis de la Costa Vermella han instal·lat, contra la voluntat de TDF, un repetidor a l'Albera, encara no s'ha trobat la manera de fer el mateix per tal de cobrir la part més occidental de la plana rossellonesa i el Conflent. D'ençà de l'estiu de 1992 el Conflent també pot rebre TV3. Es reben així perfectament TV3, la televisió catalana, TVE1 i TVE2. D'ençà del 1991 també es pot veure el Canal 33. Així ha esdevingut ridícul de batre's per uns minuts de català a FR3 quan les cadenes peninsulars ofereixen centenars d'hores setmanals.

En resum, si la pressió del francès sobre el català a la Catalunya del Nord no afluixa a nivell d'ensenyament, de mitjans de comunicació i d'ús social i administratiu, d'una trentena d'anys ençà s'observa i s'accentua un canvi d'actituds de la població que, recolzada sobre alguna escletxa legal, una contestació del centralisme parisenc i el desvetllament polític i econòmic del Principat en les perspectives europees, contraresta i fins inversa els corrents destructors imperants durant els segles precedents. No disposem de censos exhaustius com els que ha dut a terme la Generalitat, però tenim algunes enquestes fiables. Els doctors Francesc Català i Joan Carrera, un exercint en una zona rural (rodalia de Vinçà) i un altre en un barri perifèric de Perpinyà, van anotar, fa un quart de segle, la llengua en la qual s'expressaven les famílies al curs de les visites a domicili. Ho van fer per un miler de famílies cada un. El primer va trobar que els dos terços dels adults s'expressaven espontàniament en català a casa, i el segon ­p;a Perpinyà­p; que ho feien un terç dels enquestats. Com que la meitat dels nord-catalans pràcticament viuen a la capital, en deduïen que la meitat de la població adulta s'expressava espontàniament en català. Ara bé, pràcticament tothom s'adreçava als fills en francès, la qual cosa concorda amb la remarca precedent segons la qual el català ha cessat de ser llengua materna per les criatures nades posteriorment al 1950. Perpinyà s'havia avançat al moviment, cosa que es podia comprovar d'una altra manera: quan a mitjan segle els col·legials del liceu Aragó s'expressaven espontàniament al pati, els que provenien de la vila ho feien ja en francès mentre que els dels pobles continuaven parlant català.

La situació globalment no deu haver canviat gaire d'ençà de l'enquesta dels doctors Català i Carrera. En tot cas així ho demostraria una enquesta realitzada per «Radio France Roussillon» entre els oients de Perpinyà i de la plana, enquesta segons la qual més de la meitat declaraven parlar, entendre i interessar-se pel català, la qual cosa va decidir per altra banda el director de l'emissora a ampliar l'horari d'antena del català. Ara bé, cal fer unes remarques. Primer, l'enquesta de Radio France no permetia de distingir les persones que practicaven el català i les que solament l'entenien i hi tenien un interès. D'altra banda, és probable que l'ús del català ha reculat entre les noves generacions a les zones rurals. En tercer lloc, si l'ensenyament primari, com veurem més enllà, assumeix un ensenyament del català en una fracció important de les criatures, les condicions de l'ús no han pas millorat, de manera que potser sí que els infants d'ara, que no tenen el català com a llengua materna, l'entenen més o menys i fins i tot són capaços de parlar-lo un poc. És molt diferent de la situació anterior a la segona guerra mundial, però, quan les joves generacions s'expressaven en català en la família i al carrer. Finalment hem de reconèixer que l'aprenentatge del català a l'escola de manera un poc artificial el transforma en llengua estrangera en el seu propi país. Les conseqüències en són una manca d'agilitat a l'hora de parlar-lo, i, encara més, una fonètica fortament influenciada pel francès. El famós accent del migdia que caracteritza les criatures i els adults abans de la irrupció de la televisió, ha desaparegut en poques dècades entre el jovent gràcies a la pantalleta! Això, en el millor dels casos, és a dir si les condicions polítiques de la recuperació del català es produïssin ràpidament, tindria de totes maneres una influència en l'evolució futura de la llengua.

Pere Verdaguer
Escriptor

Retorn al sumari Llengua i Sociolingüística

Retorn al sumari de "Qui som...