ECONOMIA

Alà Baylac-Ferrer
Professor

Població i recursos

Retorn al sumari de "Qui som...La població global


Els darrers censos de població indiquen que, des del 1975 fins al 1990, el nombre d'habitants continua augmentant a Catalunya Nord. L'última xifra és de 363.793 habitants, fet que representa un creixement anual d'un 1,05% respecte al cens del 1982. El saldo natural, però, es manté al nivell zero (inferior a 0,09%) mentre que l'excedent migratori és de l'1,14% l'any, que explica el creixement global. Aquest creixement constant és el més fort de la regió Llenguadoc-Rosselló i un dels més alts de l'estat. La població de Catalunya Nord representa el 0,6% del total d'habitants de l'Estat francès, xifra que reflecteix el pes que pot exercir. Comparat al conjunt de Catalunya, la relació de la població nord-catalana és del 6%.
Vista des de l'exterior, l'evolució demogràfica de Catalunya Nord no presenta cap problema i, fins i tot, es veu amb caràcter positiu. La percepció és diferent si es miren els detalls de l'evolució interna. Els fluxos migratoris són de dos tipus a Catalunya Nord. Una immigració provinent de tot l'Estat francès: persones de la tercera edat però també una població activa. Entre el 1968 i el 1975, el 18% de la població de Catalunya Nord era immigrada, mentre que el 12% se n'havia anat. I aquest és el segon aspecte dels fluxos migratoris: l'expatriació dels joves. En conjunt, avui dia, s'avalua al 50% la part de població de Catalunya Nord objecte de moviment. Aquests moviments s'expliquen per l'atracció del «Migdia», per als jubilats, i pel sistema francès de nomenament de funcionaris que avantatja els habitants del nord de l'estat. A més a més, la inadaptació de la formació dels joves a Catalunya Nord provoca, a la vegada, l'èxode dels joves actius i la vinguda d'actius francesos que responen als menesters de l'economia nord-catalana: turisme i medicina. S'han de comptar entre els immigrats implantats a Catalunya Nord els 15.000 repatriats d'Algèria que, entre el 1962 i el 1968, es van fixar formant grups homogenis distints de la població catalana. L'efecte d'aquests fluxos migratoris és un envelliment notable de la població, accentuat pel retorn, al moment de la jubilació, dels funcionaris catalans expatriats a l'Estat francès. Entre el 1975 i el 1982, es va notar una baixa de l'emigració, corresponent a un canvi en la mentalitat dels joves: ja que la crisi i les condicions de treball eren gairebé les mateixes arreu de l'estat, es van fer més fortes les reticències a aguantar la desocupació a fora. Per altra banda, si el nivell d'immigració resta positiu, la natura d'aquests immigrants ha canviat. Els nous arribats a Catalunya Nord són originaris de regions franceses allunyades, mentre que abans predominava la immigració procedent d'àmbits regionals més propers, com són les regions occitanes. Baixa igualment la proporció de població estrangera i no-francesa, que l'any 1989 era de 35.600 persones (que representen un 10% de la població), mentre que l'any 1986 eren 42.500. Un grup que és majoritari és el dels ciutadans de l'Estat espanyol, entre els quals hi ha una gran part de catalans i valencians, arribats amb la guerra del 1936-1939 i fins i tot abans, i ben integrats a la població nord-catalana. Els 20.200 ciutadans de l'Estat espanyol constitueixen, el 1989, més del 56% dels estrangers. Per ordre decreixent, els altres grups importants són: els algerians, 4.450 (el 12,5%); els marroquins, 3.970 (l'11%); els portuguesos, 2.690 (el 7,5%), i els belgues, 902. Aquests cinc orígens geogràfics sumen el 88% dels immigrats estrangers. El pes relativament feble dels estrangers no-francesos en la població de Catalunya Nord, paradoxalment, no correspon a l'èxit de les campanyes de 1'extrema dreta (el Front National aconsegueix el 25% dels vots a Perpinyà).
Les característiques de creixement demogràfic de Catalunya Nord generen un envelliment de la població, i una dilució de la identitat catalana pròpia. Els jubilats i la població escolaritzada representen més del 60% de la població de Catalunya Nord i generen un important consum de serveis cars, que no es troben pas compensats per activitats professionals. L'aparent dinamisme demogràfic destacat per les estadístiques globals correspon, de fet, a una vitalitat i a una economia afeblides, no compensades per l'estat. La presència a Catalunya Nord d'una part important de població de la tercera edat desemboca en el que la premsa ha qualificat de «batalla gerontològica» (El Punt, 9 d'agost de 1991). Promotors privats es van llançar en la construcció de residències per cobrir el «mercat de la vellesa». El 1990 la capacitat d'acolliment de Catalunya Nord en matèria de tercera edat era de 3.375 places, repartides entre quaranta centres públics i privats. Un 10%, però, dels llocs no eren ocupats, mentre que mancaven 400 llits medicalitzats per tal d'atendre les necessitats. El cost elevat de manteniment de les cases de jubilació va incitar el Consell General de Catalunya Nord a no acreditar més establiments, des del 1989, per poder adaptar el pla gerontològic a la saturació constatada. Paral·lelament, les autoritats departamentals van signar, a principi del 1991, un conveni amb els seus homòlegs de Girona per permetre als ancians gironins d'ocupar places de residències nord-catalanes. A Girona, tot i que la proporció de població de la tercera edat no representa més del 17%, es contempla un dèficit de més de 1.000 llits.

Retorn al sumari d'Economia

El desequilibri de la repartició


El desequilibri en la població de Catalunya Nord també es mesura en termes de repartició geogràfica. La situació és de macrocefàlia entorn de la capital administrativa, Perpinyà, i a la plana del Rosselló. Els dos terços dels habitants viuen a la plana i l'aglomeració perpinyanesa concentra més de 160.000 habitants. Al cens de 1990, Perpinyà comptava 108.049 habitants. En aquesta zona, les densitats són superiors als 185 habitants per quilòmetre quadrat, mentre que la mitjana de Catalunya Nord és de 88 habitants per quilòmetre quadrat. Cap altre pol urbà no passa dels 10.000 habitants. El creixement de Perpinyà es va iniciar de manera significativa a partir dels anys cinquanta i es va accelerar en els anys setanta. A partir de 1965, els pobles dels voltants van participar en aquest creixement i es van convertir en «dormitoris» de Perpinyà. L'explosió urbana de Perpinyà va resultar de la confluència de l'èxode rural, dels repatriats d'Algèria i de la immigració de la resta de l'estat. El desenvolupament de comerços i serveis al centre urbà va generar un procés de pauperització dels barris vells i l'expansió de barris perifèrics cap al sud, sobre el regadiu de la Tet (els Horts de Sant Jaume), cap al nord (el Vernet) i cap a l'est de la vila (les Coves, carretera de Canet). Problemes connexos a aqueixa situació són l'accentuació de la segregació social, el consum d'un espai d'alt valor agrícola i les complicacions circulatòries. Després del creixement de la faixa periurbana directa de Perpinyà, d'ençà del 1982, és la façana marítima, des de la frontera amb l'Aude al nord fins a Ceret, la que experimenta un desenvolupament important. La segona meitat dels anys vuitanta, la política seguida per l'ajuntament de Perpinyà integra, en els plans de desenvolupament de la ciutat, la renovació dels barris vells del centre (rehabilitació de Sant Mateu, la Real, Sant Jaume) i l'acabament d'un corredor de circulació perifèric per regular el trànsit automobilístic.
Els resultats del cens de l990 mostren un cert canvi de tendència, almenys una estabilització, en l'evolució de la repartició demogràfica. El creixement de les zones rurals de Catalunya Nord arriba al 2,46%, entre el 1982 i el 1990 (els pobles de menys de 2.000 habitants), mentre que les zones urbanes s'han limitat a un creixement del 0,48%. Fins i tot el municipi de Perpinyà enregistra un descens de gairebé el 3,2%. Només la capital rossellonesa concentra el 29% de la població de Catalunya Nord.
Cal matisar, però, aquesta evolució recent cap a l'exterior del principal nucli urbà, ja que el 87% de la població de Catalunya Nord viu en zones urbanes o zones rurals d'atracció urbana. Molts municipis considerats rurals fins ara, no ho són pas més en termes econòmics. Del total de 224 municipis, 25 són «urbans» (21 al Rosselló, 1 a la Fenolleda, 1 al Conflent, 1 al Vallespir i 1 a la costa). A la comarca del Rosselló, el 1982 eren 20 i el 1975 eren 17. Les ciutats petites (entre 2.000 i 20.000 habitants) corresponen al 42% dels habitants de Catalunya Nord. Pel que fa als centres rurals, es reparteixen entre un 3% de centres rurals «molt urbans», un 13% de rurals mitjanament urbans, i un 13% de veritablement rurals.
El desenvolupament del transport automobilístic i la millora de les comunicacions per carretera es relacionen amb l'eixamplament de la faixa periurbana de Perpinyà. El creixement fort dels pobles distants de 20 km de Perpinyà, i fins i tot més enllà, correspon a la reducció de la distància-temps que fa possible els moviments pendulars entre els domicilis i el lloc de treball. Entre els municipis que han constatat un augment més fort del seu nombre d'habitants, entre el 1982 i el 1990, hi ha Sant Esteve (el 16,5%), Canet (el 26%), Cabestany (el 21,4%), Argelers de la Marenda (un 25,4%), Sant Llorenç de la Salanca (un 58,5%), Sant Cebrià (un 57%), Bompàs (un 35%), Vilanova de Raó (un 159%). L'evolució demogràfica recent de Catalunya Nord es pot comparar, de fet, a la de la resta de Catalunya, on el despoblament rural s'ha aturat en els darrers anys, i fins i tot ha experimentat un creixement superior al de les zones urbanes. Pel que fa la la repartició de municipis, la concentració demogràfica també hi és fortíssima: el 90% dels municipis (805) tenen menys de 5.000 habitants i representen el 14% de la població total del Principat de Catalunya.

Retorn al sumari d'Economia

Índexs econòmics i població


Si examinem els aspectes més qualitatius de la població de Catalunya Nord, a través dels índexs econòmics, constatem, primerament, que una crisi forta l'està afectant de ple. La taxa d'activitat hi és molt inferior a la mitjana de l'Estat francès, i la desocupació molt més elevada. El primer trimestre del 1991, l'atur era del 18,4%, mentre que la mitjana estatal és d'un 9,5%. Les ofertes de llocs de treball anaven minvant i corresponia igualment a una baixa del consum d'electricitat per a usos industrials. La xifra de població activa era de 118.325 persones el l990, o sigui el 32,5%. L'evolució de l'atur es manté en una corba ascendent: la desocupació era del 14,4% el 1984 i del 16,1% el 1989. Com a dada comparativa, el Principat tenia una taxa d'atur del 13,8% el l989. La crisi del treball afecta més fortament els joves de menys de 25 anys (un 28,3% d'aturats) i les dones (un 49%) ­p;les dues dades són del 1989. Per sector econòmic, l'atur es reparteix, el 1989, entre un 3,6% al sector primari, un 21,8% al secundari i un 74,5% al sector terciari. Aquest darrer és en progressió, sobretot en el comerç i l'hoteleria.
La repartició de la població activa de Catalunya Nord reflecteix un dels problemes econòmics: la manca d'indústria i el fort pes dels serveis i de l'agricultura. Segons les xifres del 1986, el 13% de la població activa treballa en l'agricultura (contra un 8% per l'Estat), el 22,4% en la indústria (un 29,8% per l'Estat), i el 64,6% en els serveis (un 63% per la mitjana francesa).
Pel que fa a la població escolar i universitària, Catalunya Nord té uns 38.000 alumnes a l'escola primària ­p;xifres del 1989­p;, 3.000 dels quals corresponen a escoles privades, i uns 30.000 joves a l'ensenyament secundari (uns 5.000 dels quals al privat). La universitat de Perpinyà té, el 1989, 4.176 estudiants, uns 600 dels quals no són ciutadans francesos, i 442 estudiants a l'IUT (Institut universitari de tecnologia). L'ensenyament superior a Perpinyà es reparteix entre 982 estudiants de dret, 376 d'economia, 1.829 de ciències humanes (89 dels quals inscrits als estudis de llengua catalana), 717 de ciències exactes i naturals. Els estudiants del campus perpinyanès són quasi exclusivament joves de Catalunya Nord o, pel que fa als estrangers, estudiants procedents d'Àfrica del Nord o de l'Àfrica central (antigues colònies franceses). S'estan iniciant també uns intercanvis d'estudiants entre Perpinyà i el Principat, en el marc de plans comuns d'estudis de diferents departaments i dels programes europeus Erasmus: departament d'estudis catalans i biologia marina.
L'evolució de la població activa els últims quaranta anys demostra una forta davallada del sector agrícola (comptava el 40% dels actius el 1954) al mateix temps que un fort creixement del terciari (un 38% el 1954). L'entrada al mercat comú europeu va significar la pèrdua d'un terç dels pagesos i dels dos terços dels joves pagesos. Aquesta etapa de canvis correspon a una adaptació dura de les condicions de producció: modernització i fort endeutament. Catalunya Nord ha pagat al preu fort el cost econòmic i humà. Les noves condicions sempre han tingut en compte els interessos francesos de nivell estatal sense les mesures necessàries per a la protecció dels interessos de Catalunya Nord. El sector terciari, en canvi, ha experimentat una forta pujada, a causa del desenvolupament intensiu de la funció turística. Cal afegir-hi la presència de molts funcionaris, comerços i serveis necessaris per a la tercera edat. Un altre element que influeix en el pes de les activitats terciàries és l'agricultura, fortament comercialitzada (especialització, recerca, bancs, assegurances, transports). El sector industrial és el deficitari: representa un 10% dels actius. La preponderància, en el secundari, es deu a la construcció, que després de l'endegament del litoral, els anys setanta, va patir una forta davallada i va augmentar la feblesa del sector.

Retorn al sumari d'Economia

La població a les comarques


Un dels desequilibris més evidents de Catalunya Nord és la repartició entre la plana rossellonesa i les comarques del rerepaís. A la concentració entorn de Perpinyà cal contraposar més zones de molt feble densitat (Cerdanya, Capcir, Alt Conflent, Fenolleda i Alt Vallespir) i unes altres de menys mancades de població (Conflent i Vallespir en les seves parts més centrals). D'ençà dels anys seixanta, però, les comarques de Capcir, Cerdanya, i les parts del Conflent entorn de Prada i del Vallespir entorn de Ceret experimenten una estabilització o un augment moderat de població. En canvi, la Fenolleda, l'Alt Conflent i l'Alt Vallespir es continuen buidant de la seva població.
A la muntanya, el període de màxima població és a mitjan segle xix. Al Conflent, la desertització d'alguns sectors ha arribat al punt que avui dia hi ha pobles sencers que es troben «tancats». Les Garrotxes, per exemple, tenen entre tots els pobles menys de 80 habitants. La crisi contínua de la vida tradicional muntanyenca es tradueix en un abandonament de les terres i la corresponent desaparició dels sistemes d'irrigació. El turisme no crea els llocs de treball necessaris per a la fixació de la població. Les parts més afectades són l'alt i el mitjà Conflent. Sols Prada i la perifèria directa tenen una evolució diferent: allí es compta la meitat de la població de la comarca. Alguns altres aspectes de la desertització són la més alta proporció de segones residències i la fixació de molts jubilats. Igualment s'han instal·lat al Conflent comunitats marginals estrangeres en alguns pobles abandonats. El tipus de vida que porten o les seves activitats (artesania, ramaderia) han ocasionat reaccions variables d'integració o d'incomprensió. Jújols, Mentet o els musulmans de Canavelles en són exemples.
Al Vallespir la crisi demogràfica que va afectar la part alta de la comarca va afavorir el creixement de les viles de més avall: Ceret, Arles, els Banys. La població s'ha mantingut més temps al Vallespir gràcies a les nombroses activitats industrials i menestrals, l'explotació rellançada dels castanyers, per les necessitats del gran desenvolupament de la vinya a la plana ­p;fins a la crisi de la fil·loxera el 1907­p; i pels lligams interfronterers (pràctica del contraban). Els lligams familiars de la gent del Vallespir amb la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Ripollès reforcen la densitat de relacions. El Vallespir té, però, un problema d'enclavament: les comunicacions ràpides són difícils entre les comarques del Rosselló i del Principat. El creixement demogràfic enregistrat a la part més baixa del Vallespir es deu també a la multiplicació d'urbanitzacions i segones residències, amb la vinguda de jubilats i l'atractiu dels centres urbans de Ceret i Perpinyà, d'un abast més fàcil.
Al Capcir, la població ha anat disminuint constantment des del segle xix. L'èxode rural ha buidat la comarca del 70% dels seus habitants en cent anys. Un sol centre coneix un creixement: els Angles. L'estació d'esquí ha permès atreure una immigració forastera que ocupa les dues terceres parts dels llocs de treball, mentre els altres pobles s'estan buidant.
Per la seva situació particular, la Cerdanya té una evolució demogràfica sensiblement diferent, menys negativa que les altres zones de muntanya. Amb un fort augment de població a l'inici del segle xix i una disminució al segle xx, la Baixa Cerdanya ­p;part de l'Estat espanyol­p; ha seguit les variacions de l'Alta Cerdanya. La pèrdua de població va ser menys forta que a altres comarques per la relativa facilitat de comunicacions que van afavorir el desenvolupament del turisme. Moltes residències secundàries i hotels s'han construït a l'altiplà cerdà. També la qualitat de l'agricultura, l'artesania i la possibilitat d'emigracions temporànies van frenar l'èxode. Fins i tot hi ha una represa demogràfica els darrers trenta anys. El creixement és del 36% de 1962 a 1982, i se situa entre el 0 i l'1,5% d'augment mitjà anual entre 1982 i 1990. Aquesta recuperació, però, es produeix de manera desigual; els centres turístics i de termalisme són els que atreuen la població: Font-romeu, Bolquera, Oceja, la Guingueta. La limitació de l'envelliment de població té com a caràcter corol·lari la descatalanització de la comarca. I és que els llocs de treball generats pel turisme són ocupats per forasters (manca d'inversió cerdana, formació inadaptada, especulació i èxode dels pagesos). A principi dels anys 1990, l'explosió immobiliària incipient a l'Alta Cerdanya deixa preveure un augment espectacular d'habitants a Cerdanya. S'avancen les xifres de 200.000 habitants ocasionals. Les raons d'aquesta nova orientació són les obertures de comunicacions ràpides amb Barcelona (túnel del Cadí) i Tolosa (túnel del Pimorent) i la consegüent allau de ciutadans amb poder adquisitiu elevat en una comarca fins ara essencialment agrícola.
A la comarca de la Fenolleda, l'evolució va seguint el descens continu del rerepaís d'ençà del segle xix: ha perdut el 40% de la població en cent anys. El sector primari concentra el 40% de la població activa (agricultura i extraccions mineres), mentre la comarca pateix un fort dèficit del terciari que correspon a la manca de serveis d'un territori en crisi demogràfica i econòmica.

Retorn al sumari d'Economia

Producció vitícola i fruitera competitiva


El sector primari, amb l'agricultura i l'extracció minera, ha estat sempre una part important de l'economia de Catalunya Nord, i tot i la seua davallada, manté un pes no negligible, especialment pel que fa a les produccions agràries. Els cultius practicats a Catalunya Nord són essencialment intensius, amb forts rendiments. L'alta productivitat es deu al treball constant i molt antic dels homes, ja que les condicions de treball de la terra no són pas particularment favorables en un clima mediterrani. Les produccions principals de Catalunya Nord són els vins, les fruites i les hortalisses. Les explotacions agrícoles, que són unes 12.000 a la fi dels anys 1980, estan sotmeses a fortes pressions sobre el sòl agrari per l'explosió immobiliària i les urbanitzacions lligades al turisme i al desenvolupament urbanístic. La seva extensió és més aviat petita (mitjana de 8 ha) i tendeixen actualment a concentrar-se. La disminució del nombre d'explotacions és d'unes 300 cada any. L'edat elevada de la població agrària deixa preveure encara més abandonament de la superfície agrària utilitzada: actualment baixa d'un 1% cada any (urbanització intensiva, infrastructures de comunicació, abandonament de terres). Les pressions sobre sòls agrícoles es produeixen també de manera forta a la Cerdanya, al Canigó, a la costa, al Vallespir, als Aspres i a l'Albera. La mitjana d'edat dels caps d'explotacions és de més de 54 anys, i els de menys de 35 anys no arriben al 10% de la població agrícola. Per altra banda, tan sols la meitat dels pagesos tenen aquesta activitat com a principal, a ple temps.
El 52% de les produccions consisteix en viticultura, el 25% en arboricultura i el 12% en hortalisses. Les produccions vinícoles, desenvolupades massivament a partir del segle xix, són de tres tipus: vins dolços naturals (el 28% de la producció), vins essencialment negres AOC (apel·lació d'origen controlat), que són un 20%, i els vins corrents (vi de país o de taula), equivalents al 52% de la producció. Pel que fa als vins dolços naturals, les denominacions Ribesaltes, Moscat de Ribesaltes, Maurí i Banyuls constitueixen el 90% de la producció de l'Estat francès. El vinyar de Catalunya Nord s'estén als Aspres de manera exclusiva, i a la plana de manera contínua, i arriba fins als relleus del Baix Conflent, de les Corberes i de la costa Rocosa. El 60% del vi de Catalunya Nord se situa entre els 11 i els 15°, i es fa amb les varietats de garnatxa, moscat, macabeu, carinyana i malvasia (aquesta última qualitat és testimonial, ja que avui dia en resten menys de 20 hectàrees plantades, però s'ha tornat a esmentar a principi dels anys noranta; l'esmentava Joanot Martorell en els banquets de Tirant lo Blanc). Els viticultors s'han esforçat per adaptar els vins catalans al mercat francès, en particular compensant l'aspror de la carinyana per més aroma i perfum.
L'evolució dels cultius va cap a un descens de les superfícies plantades en vinya i un augment de les fruites i hortalisses. Una de les raons en són les primes a l'arrencament, destinades, en el marc dels programes comunitaris, a reduir els excedents. Els préssecs són la primera producció fruitera de Catalunya Nord (el 67%, en constant augment), que n'és la primera regió productora de l'estat. Les regions de Prada, Illa, Elna, Sant Feliu, Tuïr i Corbera són zones productores. Fins i tot s'ha creat el primer «Fòrum Europêch», que reuneix anualment a Perpinyà productors de tot Europa. La segona categoria produïda és la dels albercocs (el 21%). Els altres productes arborícoles, en baixa constant, són les cireres (al Vallespir, al voltant de Ceret), les pomes i les peres (al Conflent, Prada, Vinçà i la vall de la Rotjà). El Baix Conflent és inclòs en el regadiu del Rosselló, de fet, mentre que l'espai cultivat de les parts més altes ha estat abandonat (tota la muntanya encara es veu coberta de feixes). Les condicions climàtiques i geogràfiques permeten una producció primerenca i de qualitat.
Pel que fa als llegums i a les hortalisses, els principals productes són els enciams (un 42% de lletugues, escaroles i altres), les trumfes primerenques (el 9%) i les carxofes (el 6%). També es produeixen tomates, albergínies, cols, julivert, mongetes, naps, cebes... La tendència actual és a la diversificació de les produccions al mateix temps que augmenta fortament el cultiu d'hortalisses en hivernacles: espàrrec, cogombre, meló, ametlla, síndria, kiwi. Les hortalisses es fan a la plana (Elna, la Salanca) i a la vall de la Tet (tot el Riberal entorn d'Illa). Aquests cultius, així com les fruites, arriben fins al Conflent, zona límit per les gelades que dificulten el conreu. Els hivernacles també permeten produir flors i algunes altres plantes d'ornament. El conreu d'hortalisses és possible a Catalunya Nord pel domini de l'aigua, condició essencial per assegurar qualsevol conreu en un clima mediterrani. A les xarxes antigues ­p;instal·lades i concedides entre l'època dels visigots i el segle xiv­p; de recs, canals i agulles, s'han afegit molt recentment obres més importants que modernitzen i eixamplen les possibilitats d'irrigació: un 15% de les terres de Catalunya Nord són irrigades mentre el 18% de la SAU (superfície agrícola útil) és irrigable. Es van realitzar dos importants dipòsits d'aigua: el barratge de Vinçà, al Conflent (25 milions de metres cúbics), i el llac artificial de Vilanova de Raó (18 milions de metres cúbics). S'ha iniciat igualment la construcció d'una tercera presa d'aigua sobre l'Aglí, a les Corberes: el futur barratge de Caramany tindrà una capacitat de 26 milions de metres cúbics. En total són unes 20.000 hectàrees de terres que són irrigables. El cost d'aquestes realitzacions molt importants va recaure essencialment sobre les finances locals, ja que les ajudes estatals i comunitàries són, de fet, limitades. Un corol·lari de l'especialització de l'agricultura de Catalunya Nord són les capacitats d'adaptació dels pagesos, gràcies a diferents centres d'investigació: antena de l'Institut estatal de les recerques agronòmiques (INRA) a Alenyà, que està desenvolupant les tècniques de cultiu fora de sòl, el centre experimental albercoquer de Torrelles, el centre de formació de Tesà. El volum de producció de les fruites i hortalisses es manté, tanmateix, molt depenent de les condicions climàtiques; les sempre possibles gelades, nevades o pedregades poden reduir a zero tota una temporada. La majoria de productes es destinen a l'exportació: el 54,2% surt de l'Estat francès. Els destinataris principals són Alemanya (per un 62%), Bèlgica (per un 16%) i l'Estat espanyol (per un 12%).
La ramaderia té una part relativament reduïda en l'agricultura de Catalunya Nord, comparada a les altres produccions. Si les vinyes ocupen el 40% de la SAU, els vergers el 10%, les hortalisses el 4%, i els cereals menys d'un 1%, les superfícies dedicades a les activitats ramaderes (prats, farratges) només corresponen al 5% de la SAU. El bestiar és boví o oví per produir carn i llet. La cria de cavalls i de bestiar caprí és poc estesa i la producció ramadera tendeix a anar de baixa. Les activitats ramaderes es concentren a les comarques muntanyenques. A l'Alt Vallespir una ramaderia extensiva procurava reocupar prats. Al Capcir és una de les principals activitats dels pagesos, amb la producció de trumfes, com a la Cerdanya. El clima humit del Capcir permet l'abundància de prats, encara que els pagesos de la comarca es trobin confrontats a una greu crisi de terrenys: especulació immobiliària, propietaris forasters, parcel·lació excessiva i progressió dels erms per l'abandonament de terres. La Cerdanya també té la major part de les seves activitats agràries basada en la ramaderia. El clima assolellat i sec de la comarca fa possible una més gran producció de cereals i farratges. Els ramaders utilitzen els mètodes tradicionals de les pastures d'estiu a l'alta muntanya. Finalment, el bosc ocupa el 27,6% de la superfície. La pesca es limita a Portvendres que enregistra unes preses de 1.800 tones de peix blanc i 4.000 tones de peix blau a l'any.

Retorn al sumari d'Economia

El buit industrial


El sector econòmic més feble de Catalunya Nord és el secundari, amb menys de la quarta part de la població activa. Força indústries han desaparegut aquests darrers anys, com el tèxtil, abans fortament implantat al Vallespir, les sabates i espardenyes a la mateixa comarca, els joguets (fàbrica de nines Bella de Perpinyà), i diferents empreses de Barcelona com Punto Blanco. La població assalariada d'aquest sector econòmic es troba en una situació d'estancament (progressió del 0,4%) mentre que els augments per l'Estat francès i la regió Llenguadoc-Rosselló són d'un 1,1% i del 5,9% respectivament. A més a més, gairebé la meitat del sector secundari correspon, de fet, a les empreses de construcció i obres públiques. En conjunt, Catalunya Nord té unes 1.850 empreses, els dos terços de les quals tenen menys de 10 empleats. Les societats que empleen més de cinquanta persones són una cinquantena. L'essencial del teixit industrial el constitueixen petites i mitjanes empreses (PIME) orientades cap als mercats locals o regionals. Són productores en els sectors de l'agroalimentari, els materials de la construcció, la fusta, el suro, el paper, els mobles. L'agricultura, la construcció o el turisme són les activitats que indueixen aquestes PIME. Entre les empreses més importants, cal destacar Cantalou (líder europeu de rajoles de xocolata, amb 272 empleats i el 50% del seu volum de negoci destinat a l'exportació), Bolloré (fàbrica de paper), Agrofel (productes de la quarta gamma), Arjomari (paper), i també Lor (rosquilles i torrons), Cusenier (aperitius, Byrrh), Sabaté (producció de taps). Catalunya Nord té algunes zones industrials: Sant Carles, el Polígon Nord a Perpinyà, la Zona Nord Rosselló a Ribesaltes, Canet i l'Autoport del Voló. Trenta-tres municipis més de Catalunya Nord tenen zones de vocació artesanal-industrial.
L'extracció minera ha experimentat un tancament gairebé total de les diferents explotacions. El Conflent va ser el primer que va veure desaparèixer les indústries i tancar les mines de ferro del Canigó, Vernet, Fillols, Taurinyà; les mines d'espat fluor d'Escarró i Saorra. El Vallespir va acompanyar aquest moviment amb els tancaments de Vetera. A finals de la dècada dels vuitanta, s'extreien només 9.000 tones de ferro, 73.600 tones d'espat fluor a Catalunya Nord. Quedaven com a activitats extractives les pedreres: 850.000 tones de graves per al formigó, 1,6 milions de tones de sorres i materials de viabilitat, pols de marbre i feldspat. Totes són societats estrangeres, franceses i internacionals, que exporten directament els minerals extrets sense que generi cap indústria de transformació, ni deixi gaires recursos a l'economia catalana. A principi dels anys 1990, la perspectiva que la societat Omya obrís una nova pedrera en els penya-segats de Vingrau, a les Corberes, va ocasionar enfrontaments entre ecologistes i partidaris de les pedreres, que tenen el suport de la prefectura.

Retorn al sumari d'Economia

El pes del turisme, la densitat dels comerços


La posició de Catalunya Nord i la configuració dels seus transports orienten una bona part de les seves activitats comercials i turístiques. Perpinyà i la plana rossellonesa fan de plataforma giratòria de la regió amb una sola línia important de tren Narbona-Portbou, una autopista obtinguda per la pressió dels menesters barcelonins ­p;el tram de Perpinyà va ser connectat primer amb el Principat que amb Narbona­p;, i una xarxa de carreteres principals no gaire bones. A final dels anys vuitanta, el Consell General del departament ha elaborat un pla a trenta anys vista per la modernització de les carreteres departamentals, però també principals, que són teòricament de competència de l'estat. Catalunya Nord, si recupera el retard en les seves comunicacions, s'ho paga amb pressupost propi, ja que el seu desenvolupament no correspon amb els interessos de l'estat. A més de l'eix nord-sud, que passa per Perpinyà, desemboca a la plana la vall de la Tet, lligam amb la Cerdanya. La visió dels responsables de Catalunya Nord fins al decenni dels 80 era la d'un «departament excentrat, a l'extrem de França, al cor de les regions més meridionals de la CEE». Ara la tendència és de considerar que Perpinyà es troba «al cor d'un eix d'intercanvis europeus, epicentre del triangle Barcelona-Tolosa-Montpeller». La voluntat és que Catalunya Nord reforci el seu paper de plataforma d'acolliment i intercanvis entre el sud i el nord d'Europa.
Pels seus atractius naturals ­p;mar i muntanya, de 0 a 2.900 m en 100 km de distància tan sols­p;, Catalunya Nord té com a primer sector econòmic el turisme. Representa una xifra d'afer de 2.500 milions de francs. El 1989, la freqüentació anual és de dos milions de persones. La capacitat d'allotjament de Catalunya Nord és de 300.000 llits, el 68% dels quals són situats a la costa. El tipus d'acolliment més important són les residències secundàries (el 42%), els càmpings (el 36%), i només el 6% per als hotels i el 13% per a centres diversos i albergs de joventut. Els turistes són principalment de ciutadania francesa, mentre que els estrangers representen del 10 al 30%, provinents la majoria d'Europa del Nord. Excepte la concentració litoral, la presència turística és el 20% a les zones muntanyenques i de l'interior, i el 2% tan sols a Perpinyà. Les activitats termals i de cures representen el 9% del pes del turisme. Les estacions termals són els Banys, el Voló, Prats de Molló-la Presta (al Vallespir), Molig, Sant Tomàs, Vernet (al Conflent) i els establiments climàtics de la Cerdanya, que es beneficien de les excepcionals condicions d'assolellament. El climatisme representa uns 1.200 llocs de treball. Tot i ser el sector més important, el turisme a Catalunya Nord té uns índexs de freqüentació reduïts ­p;la plena temporada va de mitjan juliol a mitjan agost­p; i un turisme cultural poc desenvolupat. Els atots de Catalunya Nord, excepte les platges de sorra, queden poc valorats malgrat que el departament sigui el de l'estat amb més monuments i paratges classificats. A més, el patrimoni històric i cultural hi és riquíssim (època del romànic, del reialme de Mallorca, arquitectura militar, museus). Els paratges naturals com el Canigó, el massís del Carlit o les Alberes també són d'un alt valor. Els darrers productes turístics promoguts per les autoritats de Catalunya Nord s'orienten cap a sojorns esportius o de coneixement i activitats de la natura, amb allotjament inclòs. Pel que fa a les estacions d'esquí de la Cerdanya, la majoria, tot i drenar una important clientela de sud-catalans, són massa petites per arribar a dominar de manera satisfactòria la seva evolució. Moltes inversions realitzades els últims deu anys no són rendibles per manca de neu i de teixit comercial prou dens, i desemboquen en dèficits i endeutaments brutals. Alguns pobles de Cerdanya ja han estat declarats en fallida per les autoritats prefectorals: Sant Pere dels Forcats, Eina. L'estació preeminent és la de Font-romeu, que ja va assentar les seves bases a començament de segle entorn del Grand Hotel. Una altra de les estacions més antigues i desenvolupades és la dels Angles, al Capcir. El desenvolupament turístic i l'obertura d'accessos més ràpids entre grans centres urbans com Barcelona està provocant a la Cerdanya una enorme pressió immobiliària. L'explosió d'urbanitzacions, lligada a l'especulació de la terra, afecta els interessos agrícoles i és sinònima d'agressió per al medi ambient, un dels capitals de la Cerdanya. Els balanços turístics del 1989 indiquen que s'ha produït un descens en la freqüentació dels turistes francesos, compensat per una vinguda més important d'estiuejants d'Alemanya, Benelux, Gran Bretanya, Suïssa, Dinamarca, Àustria i Suècia, tots ells més ben repartits a Catalunya Nord que els tradicionals assidus de la costa. Paral·lelament s'ha comprovat una baixa del poder de compra dels visitants. Els llocs o museus més visitats són el forn solar d'Odelló ­p;la vocació solar de la Cerdanya amb les seves tres centrals d'Odelló, Targasona i Montlluís s'ha desviat cap a usos turístics després que l'Estat francès hagi abandonat les recerques sobre producció d'energia solar a favor d'un desenvolupament massiu del nuclear­p; i els cellers de Byrrh, a Tuïr, que té la tina de fusta més grossa del món. Alguns altres llocs molt visitats són el museu de la prehistòria de Talteüll amb l'home més vell d'Europa (450.000 anys, a la cova de l'Aragó), l'aquari de Canet i l'abadia de Sant Miquel de Cuixà, al Conflent.
A causa del pes important del sector turístic, el teixit d'infrastructures comercials i de serveis és molt desenvolupat. La densitat de comerços és de les més altes, encara que una bona part (el 22%) correspongui a activitats de temporada, d'estiu o d'hivern. De les 15.000 empreses que compta el sector terciari a Catalunya Nord, més de la meitat són societats comercials (el 25% de les quals es concentren a Perpinyà) i un terç són empreses de serveis. Pel que fa al comerç de detall, hi ha 7 hipermercats a Catalunya Nord, 46 supermercats i 67 grans magatzems. Els serveis que més han desenvolupat la presència de turistes són els hotels, els restaurants, les immobiliàries, els lleures i les agències de viatge. La gran quantitat d'establiments financers (més de 20, 4 dels quals espanyols i 2 sud-catalans) correspon a les necessitats del sector turístic però igualment a una agricultura especialitzada i amb un alt grau de comercialització. Un dels àmbits més dinàmics és el de transports: genera més de 370 empreses per a les mercaderies i unes 60 per als viatgers. La presència de la frontera estatal implica, almenys fins al desembre de 1992, operacions de trànsit i de controls de duanes. Entre els serveis particularment coherents i eficaços, cal destacar el dels transports escolars, organitzat per l'UDSIST, i llençat ja el 1949, amb la participació dels pares d'alumnes, col·lectivitats territorials i Consell General. Finalment, Perpinyà, la capital rossellonesa, mostra la voluntat de desenvolupar el seu paper de vila de congressos: el 1989 se'n van realitzar 68, que corresponien a un volum de negocis de 45 milions de francs. Amb el palau de les exposicions, Perpinyà té la sala sense pilars més gran d'Europa.
Pel que fa al comerç exterior, Catalunya Nord té diferents plataformes de tractament i distribució. El mercat i la zona Sant Carles a Perpinyà, amb 430 hectàrees i 400 empreses. Es dedica a emmagatzematge, transport, distribució i triatge de mercaderies. Sant Carles és el segon mercat de fruites i llegums de l'estat després del de Rungis, a la regió parisenca. Tracta 1 milió de tones de mercaderies i 110.000 camions, i té un enllaç ferroviari a gran velocitat per als productes frescos i primerencs. Sant Carles és el primer centre europeu d'importació i exportació de productes primerencs. Unes 700.000 tones procedeixen de l'Estat espanyol i també del Marroc, la Mediterrània, l'Àfrica central, l'Amèrica del Sud,
i unes 200.000 tones són fornides pel mercat local. El complex ferroviari i viari enllaça amb la xarxa ferroviària i d'autopistes en direcció de Barcelona, París, Tolosa i l'Europa de l'Est. És en aquesta zona on s'han ubicat les indústries agroalimentàries de transformació i transport, com són Agrofel i Pasqual. La segona plataforma de Catalunya Nord és l'Autoport del Voló, que és centre de transbordament de mercaderies rail/carretera, de «desduanament» i dipòsit. Situat a sobre mateix de l'autopista, té una extensió de 70 ha i un trànsit anual d'uns 140.000 camions. La voluntat dels responsables, de cara al mercat únic del 1993 que comportarà la desaparició de les operacions de duana, és de reeixir la reconversió del Voló en «distriport» de mercaderies a tot Europa. La perspectiva europea i la concurrència de la zona de Sant Carles de Perpinyà auguren un esdevenidor incert. Les xifres del tràfic transfronterer global són, pel 1989, d'uns 532.940 camions importats i 520.218 exportats. Els passos principals a la frontera són el Pertús i el Pas de la Casa, a Andorra, que representen el 80% del trànsit de vehicles i el 75% del de viatgers. Cal notar que mentre la Tor de Querol veu augmentar el tràfic, Cervera experimenta una davallada. Finalment, dos centres més consten en les comunicacions de Catalunya Nord: l'aeroport de la Llavanera-Perpinyà/Ribesaltes i el petit port de Portvendres. L'aeroport es classifica en el catorzè lloc en el rànquing de l'estat, amb 535.000 passatgers el 1989. Té cinc vols diaris amb París, un vol amb Montpeller, i, pel que fa a vols setmanals: un amb Londres, dos amb Lilla, durant sis mesos, dos amb Estrasburg, i un amb Nantes, durant quatre mesos l'any. Portvendres, pel que fa a les comunicacions marítimes, es troba gairebé impossibilitat en el seu desenvolupament i, fins i tot, en el manteniment de les seves activitats, a causa d'unes comunicacions per carretera extremament dificultoses per sortir de la costa rocosa. Pot acollir vaixells fins a 15.000 tones, té 12.000 metres quadrats d'hangars, la meitat dels quals amb possibilitat de refrigeració, però produeix només 3.500 tones de peixos l'any. Tots els altres ports de la costa de Catalunya Nord són dedicats a l'esplai: Port Barcarès, 344 anelles d'ancoratge; Canet, 1.000; Sant Cebrià, 2.243; Argelers, 625 en previsió, ja que el port nou s'acaba de construir; Cotlliure, 80; Banyuls de la Marenda, 350, i Portvendres, 220.

Retorn al sumari d'Economia

L'economia accelera el retrobament nord-sud


Amb la fita del Mercat Únic Europeu al primer de gener de 1993, Catalunya Nord està vivint, els dos darrers decennis del segle, una acceleració del retrobament amb el Principat de Catalunya, tallat per la força d'ençà de tants anys. Els lligams a tots els nivells es multipliquen entre el nord i el sud de la frontera. La convergència d'interessos de Catalunya Nord (i de les regions del Migdia francès) amb el Principat de Catalunya s'ha concretat a l'octubre de 1991 amb la signatura a Perpinyà de la carta de l'Euroregió, configurada per Catalunya, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus, el centre administratiu del qual és Perpinyà. Entre el 1985 i el 1990 van proliferar els agermanaments de tot tipus entre Catalunya Nord i Catalunya Sud: pobles com Cervera i Portbou que es volen fondre en una sola unitat administrativa per superar les dificultats econòmiques derivades de l'esborrament de la frontera, o Llívia i Estavar a la Cerdanya, que no volen pas més tenir en compte la ratlla imaginària que divideix l'altiplà cerdà al moment de construir i gestionar equipaments comuns; també s'agermanen gremis professionals, institucions com el Consell General i la Diputació de Girona, els consumidors i els asseguradors, els partits polítics...
El domini econòmic, en particular, reflecteix l'increment de relacions intercatalanes a banda i banda de la frontera. Compradors del sud visiten, d'ençà d'uns anys, massivament, les botigues i els hipermercats de Perpinyà. Ja hem esmentat igualment l'explosió turística i immobiliària que pateix la Cerdanya, al mateix temps que moltes empreses de Catalunya Nord han iniciat la seva prospecció i projecció al mercat barceloní. En els mitjans de comunicació es nota la demanda de comerciants d'anunciar-se a l'espai comercial veí: El Punt ha anat més lluny que la simple contractació de publicitat i ha creat, l'any 1987, una redacció i una edició setmanal a Catalunya Nord. ¿Compensaran aquestes activitats noves, aquests nous mercats a banda i banda de la vella frontera d'estat, les dificultats ocasionades per la desaparició de la frontera, com als pobles de Cervera, el Pertús i el Voló que estan perdent els beneficis econòmics de la línia fronterera? En tot cas la tendència a final del segle xx, és d'un despertar de la catalanitat latent de Catalunya Nord, submergida per tres segles de repressió francòfona. La pressió econòmica i la importància cultural i política de Barcelona provoquen canvis en les mentalitats nord-catalanes: la llengua del pagès s'està convertint en llengua del comerç i del poder, i recobra i redescobreix el prestigi perdut. Una nova dinàmica pot originar el desenvolupament econòmic en un marc euroregional i europeu molt més favorable als interessos de Catalunya Nord.

Retorn al sumari d'Economia

Orientació bibliogràfica

Becat, Joan: Atlas de Catalunya Nord. Terra Nostra, Prada, 1977.
Bilan économique 1989. Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Carte d'identité du département. Conseil Général des Pyrénées-Orientales, Perpinyà, juliol 1991.
Centre Excursionista de Catalunya. Geografia física dels Països Catalans. Ketres Editora, Barcelona, 1976.
Gran geografia comarcal de Catalunya. Fundació Enciclopèdia Catalana, volums 14 i 15, Barcelona , 1985.
Monographie. Chambre de Comerce et Industrie de Perpignan et dels Pyrénées-Orientales.


Alà Baylac-Ferrer
Professor

Retorn al sumari d'Economia

Retorn al sumari de "Qui som...